The 4th China-Japan-Korea Workshop on

Theoretical & Computational Chemistry

 Nanjing University, Nanjing, China  January 9-12, 2019

Topics
Program
Organizer

CJK-WTCC-IV Local Organizing Committee
Shuhua Li, Weihai Fang, Daiqian Xie, Jing Ma, Zhaoxu Chen, Chungen Liu, Haibo Ma, Wei Li,
Yanzi Zhou, Hao Dong, Chunfeng Zhang

Cheol Ho Choi, Jin Yong Lee, Young Min Rhee, Yousung Jung, Woo Youn Kim, Min Sun Yeom

*This workshop has been financially supported by:

  • Nanjing University

  • JSSCCE (Jiangsu Chemical Industry Association)

Topics

Electronic Structure Methods of Complex Systems.
Poster presentations are also welcome for any participant.

 
 
Program
 
Tentative_Program.jpg

The 4th China-Japan-Korea Workshop on Theoretical and Computational Chemistry (CJK-WTCC-IV) will be held in Nanjing University, Nanjing, China. 

Venue

Nanjing University International Conference Center (NUICC)

xwh2.jpg
zhongshanlin.jpg